کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3033
مرغ گرمسیری دم قرمز / Red-tailed Tropicbird / Phaethon rubricauda
نام علمی: Phaethon rubricauda

نام عمومی: Red-tailed Tropicbird ( مرغ گرمسیری دم قرمز )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3384
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor
نام علمی: Boa constrictor

نام عمومی: Red-Tail Boa ( بوای دم قرمز )

خانواده: Boidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382429096.jpg]
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor


زیستگاه اصلی: این روزها تمامی آنها در اسارت متولد می شوند.

تشخیص جنسیت: ماده ها طویل تر هستند.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3065
کوریس دم زرد / yellowtail coris / Coris gaimard
نام علمی: Coris gaimard

نام عمومی: yellowtail coris ( کوریس دم زرد )

Gary Harmon's Yellowtail Coris Wrasse ، [color=black]Red Coris Wrasse ، Clown Wrasse[font=Tahoma] ، [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2486
الودئا ، علف اکسیژن ( دم گربه ای ) / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elodea crispa
اسامی علمي :  Elodea crispa  (تلفظ صحیح: Elodea / Ell-oh-dee-ah / الودئا)

Lagarosiphon major ، Lagarosiphon muscoides

نام عمومی : Oxygen Weed ( علف اکسیژن )

در ایران این گیاه را با نام "دم گربه ای" نیز می شناسند.

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382825643.jpg]
[color=#333399]الودئا ، علف اکسیژن / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elode
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2064
پاسم دم برسی معمولی / Common Brushtail Possum / Trichosurus vulpecula
نام علمی: Trichosurus vulpecula

نام عمومی:Common Brushtail Possum ( پاسم دم برسی معمولی )

[align=right][font=Tahoma][b][color=blue]خانواده:[/b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2151
کوری دم پرچمی / Flag-tailed Cory / Corydoras robineae
نام علمی: Corydoras robineae

اسامی عمومی: Flag-tailed Cory - Bannertail catfish - Mrs Schwartz's Cory ( کوری دم پرچمی )

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386066703.jpg]
کوری دم پرچمی / Flag-tailed Cory / Corydoras robineae


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ برزیل ( آمازون )

[b][color=b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1987
کوریدوارس دم راه راه / Barredtail corydoras / Corydoras cochui
نام علمی: Corydoras cochui

اسامی عمومی: Barredtail corydoras  ( کوریدوراس دم راه راه )

Cochuis Catfish

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386087515.jpg]
کوریدوارس دم راه راه / Barredtail corydoras / Corydoras cochui


زیستگاه اصلی: امریکای جنوبی؛ برزیل

[b][color=blue]حداکثر انداز
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2505
گربه ماهی دم شلاقی غول پیکر / Giant Whiptail Catfish / Pseudohemiodon laticeps
نام علمی: Pseudohemiodon laticeps

نام عمومی: Giant Whiptail Catfish ( گربه ماهی دم شلاقی غول پیکر )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386663728.jpg]
گربه ماهی دم شلاقی غول پیکر / Giant Whiptail Catfish / Pseudohemiodon laticeps


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ اروگوئه، حوزه رودخانه پاراگو
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2094
گربه ماهی دم شلاقی معمولی / Common Whiptail Catfish / Rineloricaria eigenmanni
نام علمی: Rineloricaria eigenmanni

نام عمومی: Common Whiptail Catfish ( گربه ماهی دم شلاقی معمولی )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386645285.png]
گربه ماهی دم شلاقی معمولی / Common Whiptail Catfish / Rineloricaria eigenmanni


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ حوزه رودخانه های آمازون و اری
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1637
پروچيلودوس دم پرچمي / Flagtail Prochilodus / Semaprochilodus taeniurus
نام علمی: Semaprochilodus taeniurus

اسامی عمومی: Flagtail Prochilodus - Silver Prochilodus ( پروچيلودوس دم پرچمي / نقره ای )

خانواده: Curimatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387778031.jpg]
پروچيلودوس دم پرچمي / Flagtail Prochilodus / Semaprochilodus taeniurus


زیستگاه اصلی: حوزه رودخانه آمازون ، برزیل