کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2246
سرخس زبان شکل / tongue-fern / Glossopteris
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382025647.jpg]
سرخس زبان شکل / tongue-fern / Glossopteris


سلسله: Plantae

[align=right]شاخه: [font=Tahoma][color=windowtext]Pteridospermatophyta[/colo
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2303
سرخس کلادوفلبیس / Cladophlebis
سلسله: Plantae

شاخه:Filicopsida

رده:Filicales

جنس:Cladophlebis

[al
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2592
سرخس جاوه / Java Fern / Microsorium pteropus
نام علمی: Microsorium pteropus

نام عمومی: Java Fern ( سرخس جاوه )

[align=right][تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384784923.jpg]
[color=#333399][font=Tahoma]سرخس جاوه / Java Fern / Microsorium
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2184
سرخس جاوه توری / Lace java fern / Microsorum pteropus Windelov
نام علمی: Microsorum pteropus Windelov

[align=right]اسامی عمومی: Lace java fern ( سرخس جاوه توری ) [/align
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2191
سرخس جاوه باریک برگ / Narrow leaf Java fern / Microsorum pteropus v. narrow leaf
نام علمي: Microsorum pteropus v. narrow leaf

اسامی عمومی: Narrow leaf Java fern (سرخس جاوه باریک برگ)

[align=ri
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2703
سرخس جاوه سه برگی / three leaf java fern / Bolbitis heteroclita
نام علمي: Bolbitis heteroclita

اسامی عمومی: three leaf java fern (سرخس جاوه سه برگی)

[align=right][font=Tahoma][
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1808
سرخس برنئو / Borneo fern / Trichomanes javanicum
نام علمي: Trichomanes javanicum

اسامی عمومی: Borneo fern (سرخس برنئو)

[align=right][color=black][font=Tahoma]Aqua fer
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1173
سرخس درخت مانند هاوایی / Hawaiian Tree Fern / Cibotium menziesii
نام علمي :  Cibotium menziesii

اسامي عمومي :
 
Hawaiian Tree Fern (سرخس درخت مانند هاوایی )   

Hapu'u ،Hapu'u 'I'i ،Male Tree Fern ،Menzies' tree fern


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472599277.jpg]
 سرخس درخت مانند هاوایی /  Hawaiian Tree Fern / Cibotium menziesii


خانواده:
  Dicksoniaceae

[color=#3333ff]منشاء : [/c